fbpx

ข้อตกลง และเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET

 1. ผู้สมัครตกลงสมัครสมาชิก GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ตกลงให้ GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับทาง GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสมาชิกดังกล่าว และตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่ทาง GAMERR.NET ตามที่ GAMERR.NET กำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้ทีมงาน GAMERR.NET ทราบโดยเร็วที่สุด
 3. ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกจากเว็บไซต์ GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET จะถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนในการแข่งขัน และการรับรางวัลจากการแข่งขันจากทาง GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET เท่านั้น
 4. ผู้สมัครยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเงื่อนไขและการกำหนดของ GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ซึ่ง GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET พิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกแต่ละราย
 5. GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่า GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET มีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือสามารถยกเลิกสมาชิก GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET รวมถึงสิทธิประโยชน์ได้ตามที่ GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET เห็นสมควร
 7. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่ GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET กำหนดไว้ขณะตกลงรับข้อกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กติกาและเงื่อนไขของรางวัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเกมและข้อกำหนดของทีมงาน GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า ทีมงาน GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่า GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET มีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของทีมงาน GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ถือเป็นสิ้นสุด
 10. หากมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญของผู้สมัครสมาชิกที่ทีมงาน GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ตรวจแล้วพบว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล และยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากสมาชิกได้รับของรางวัลใด ๆ ก็ตามจากทาง GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครสมาชิก เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลที่ผู้สมัครใช้ลงทะเบียนกับทาง GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET ก่อนรับของรางวัล
 12. การที่ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก GAMERR.NET และ TM.GAMERR.NET และได้รับ ID แล้ว ถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดแล้ว